Phân tích dao động riêng hệ trục - bánh răng hộp số cơ khí ô tô bằng phương pháp phần tử hữu hạn

  • Ngô Văn Thanh
  • Nguyễn Thành Công
  • Nguyễn Tiến Hán
  • Vũ Văn Thuyết

Tóm tắt

Bài báo tiến hành phân tích dao động riêng của hệ trục- bánh răng hộp số cơ khí ô tô bằng phương pháp phần tử hữu hạn. Mục đích của bài báo là xây dựng mô hình truyền động của hệ trục-bánh răng hộp số rồi tiến hành loại trừ các bậc tự do phụ thuộc để chuyển bài toán từ hệ bánh răng nhánh tương đương với trục một dãy. Trên cơ sở mô hình tương đương một dãy, ta tính toán được được tần số dao động tự do, dạng dao động riêng và các điểm nút nguy hiểm nhằm tránh các hiện tượng cộng hưởng và hỏng hóc có thể xảy ra trong khi vận hành.

Từ khóa: Dao động xoắn; hộp số cơ khí; phần tử hữu hạn; dạng dao động riêng; điểm nút.

Nhận ngày 10/5/2017; sửa xong 12/6/2017; chấp nhận đăng 23/6/2017.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
11-07-2017
Chuyên mục
Bài báo khoa học