Đánh giá tuổi bền mỏi khung giá chuyển hướng đầu máy, toa xe bằng một số phương pháp khác nhau theo quan điểm tổn thương tích lũy

  • Đỗ Đức Tuấn
  • Nguyễn Thị Bích Đào
  • Nguyễn Đức Toàn

Tóm tắt

Bài báo trình bày cơ sở lý thuyết đánh giá tuổi bền mỏi theo quan điểm tổn thương tích lũy của Xavoxkin và Puzankov, từ đó tiến hành kiểm nghiệm tuổi bền mỏi khung giá chuyển hướng đầu máy D13E và toa xe khách Rumani dựa trên các số liệu thử nghiệm về vật liệu, thử nghiệm tải trọng tĩnh và tải trọng động trong điều kiện Việt Nam. Việc tính toán kiểm nghiệm nhằm làm sáng tỏ sự khác biệt về kết quả của hai phương pháp, từ đó đưa ra kiến nghị về việc lựa chọn phương pháp đánh giá tuổi bền mỏi kết cấu bộ phận chạy đầu máy, toa xe trong điều kiện Việt Nam hiện nay.

Từ khóa: Tổn thương tích lũy; tuổi bền mỏi; khung giá chuyển hướng; đầu máy D13E; toa xe khách Rumani.

Nhận ngày 10/5/2017; sửa xong 7/6/2017; chấp nhận đăng 23/6/2017.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
11-07-2017
Chuyên mục
Bài báo khoa học