Mô phỏng quá trình tương tác của đầu đạn cỡ 7,62mm với bản thép có độ dày khác nhau

  • Nguyễn Quang Dũng

Tóm tắt

Bài báo thực hiện mô phỏng số 3D quá trình tương tác giữa đầu đạn xuyên 7,62×39 mm (K56) đầu lõi thép kiểu 1943 với các bản thép CT3 có bề dày khác nhau được kẹp chặt toàn chu vi bằng phần mềm ANSYS AUTODYN. Bài báo đã thiết lập các mô hình để mô phỏng tương tác giữa đầu đạn và bản thép với các điều kiện mô phỏng số dựa theo thực nghiệm và kết quả được so sánh. Việc tính toán mô phỏng sẽ cho các kết quả là hình dạng, kích thước của vết xuyên và vận tốc còn lại của đầu đạn sau khi xuyên qua tấm thép. Từ các kết quả này sẽ giúp tìm ra mối quan hệ giữa vận tốc còn lại sau xuyên của đầu đạn xuyên 7,62×39 mm (K56) đầu lõi thép kiểu 1943 với bề dày bản thép CT3.Sau đó so sánh kết quả mô phỏng với kết quả thực nghiệm để đánh giá mức độ chính xác của phương pháp tính .

Từ khóa: Đầu đạn 7,62×39mm; tương tác; ansys autodyn; vận tốc còn lại; thép CT-3.

Nhận ngày 10/5/2017; sửa xong 7/6/2017; chấp nhận đăng 23/6/2017.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
04-07-2017
Chuyên mục
Bài báo khoa học