Nghiên cứu xây dựng bộ dữ liệu (map) điều khiển thời gian cấp nhiên liệu động cơ cho động cơ Diesel Weichai wp5

  • Đặng Văn Uy
  • Phạm Xuân Dương
  • Lương Duy Đông

Tóm tắt

Bài báo này nghiên cứu phương án xây dựng bộ dữ liệu sẽ dùng để nạp vào ECU (Engine Control Unit) của động cơ, qua đó điều khiển quá trình phun của động cơ Diesel mà cụ thể ở bài báo này là động cơ của hãng Weichai WP5. Việc xây dựng bộ dữ liệu chuẩn của thời gian cấp nhiên liệu theo từng chế độ tải sẽ giúp động cơ làm việc một cách hiệu quả, giảm thiểu được suất tiêu hao nhiên liệu và khí thải độc hại phát ra ngoài môi trường. Từ bộ dữ liệu chuẩn này, người thiết kế có thể định chuẩn chi tiết đối với một loại động cơ cụ thể, nhờ đó tối ưu hóa các thông số kỹ thuật và khai thác của động cơ.

Từ khóa: Động cơ diêzen; Bộ điều khiển điện tử (ECU); Bộ dữ liệu; thời gian cấp nhiên liệu; suất tiêu hao

nhiên liệu.

Nhận ngày 10/05/2017, chỉnh sửa ngày 7/6/2017, chấp nhận đăng 23/6/2017

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
04-07-2017
Chuyên mục
Bài báo khoa học