Xây dựng chương trình tính toán thiết bị trao đổi nhiệt cho hệ thống hâm của tàu chở nhựa đường

  • Nguyễn Đại An
  • Trần Thế Nam

Tóm tắt

Tính toán thiết bị trao đổi nhiệt đã được sử dụng phổ biến rộng rãi trong ngành công nghiệp hiện nay. Tuy nhiên trong lĩnh vực đóng tàu ở Việt Nam, quá trình tính toán được thực hiện khá thủ công, mất nhiều thời gian tra cứu và chưa thành quy chuẩn. Đặc biệt đối với các tàu chuyên dụng chở các loại hàng cần hệ thống hâm công suất lớn như nhựa đường, dầu thô,… việc tính toán còn rất mới. Bài báo xây dựng phương pháp tính toán tự động hệ thống hâm cho các két hàng của tàu chở nhựa đường và áp dụng thành công trong quá trình thiết kế và đóng mới thực tế đối với tàu chở 1.700 m3.

Từ khóa: Tàu chở nhựa đường; thiết bị trao đổi nhiệt; hệ thống hâm nóng; tính toán tự động; thiết kế và đóng mới.

Nhận ngày 10/5/2017; sửa xong 7/6/2017; chấp nhận đăng 23/6/2017

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
04-07-2017
Chuyên mục
Bài báo khoa học