NGHIÊN CỨU ĐẶC TRƯNG XÓI CỦA ĐÊ CHẮN SÓNG BIỂN DO SÓNG TRÀN BẰNG MÔ PHỎNG SỐ SPH

  • Phạm Thế Anh Khoa Xây dựng Cầu đường, Trường Đại học Xây dựng

Tóm tắt

Đê chắn sóng có vai trò quan trọng trong việc bảo vệ cảng và các công trình dân sinh. Tuy nhiên, trong các đợt bão và động đất, đê bị đe dọa phá hủy. Xói nền đê là một trong những nguyên nhân chính gây mất ổn định, phá hủy đê. Nghiên cứu trình bày đặc trưng xói của đê chắn sóng do sóng biển thông qua mô hình đơn giản của đê và sóng tràn bằng phương pháp SPH (Smoothed Particle Hydrodynamics). Sóng tràn được mô phỏng bằng dòng chảy liên tục có lưu lượng không đổi, đổ từ trên xuống. Tương tác giữa pha nước và đất được thể hiện thông qua lực dòng thấm. Ảnh hưởng của lưu lượng sóng tràn đến đặc tính xói được mô phỏng và phân tích. Ảnh hưởng của thông số bề rộng vùng ảnh hưởng trong phương pháp SPH tới đặc tính của xói cũng được trình bày. Kết quả cho thấy rằng, lưu lượng sóng tăng quá trình xói diễn ra nhanh hơn và thông số của phương pháp SPH có ảnh hưởng lớn đến kết quả mô phỏng.

Từ khóa: Phương pháp SPH; phương pháp không lưới; xói; ổn định; đê chắn sóng.

Nhận ngày 20/7/2016, chỉnh sửa ngày 3/8/2016, chấp nhận đăng 20/8/2016

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
31-08-2016
Chuyên mục
Bài báo khoa học