CÁC NGHIÊN CỨU VỀ THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG HỖN HỢP BÊ TÔNG NHỰA NÓNG TRONG ĐIỀU KIỆN VIỆT NAM NHẰM HẠN CHẾ PHÁT SINH LÚN VỆT BÁNH XE TRÊN MẶT ĐỨNG ĐƯỜNG Ô TÔ

  • Dương Học Hải Khoa Xây dựng Cầu đường, Trường Đại học Xây dựng

Tóm tắt

Bài viết này trình bày các kết quả nghiên cứu đã thực hiện và cần tiếp tục tiến hành về thiết kế và thi công hỗn hợp bê tông nhựa nóng trong các điều kiện môi trường của nước ta để góp phần khắc phục hiện tượng phát sinh  lún vệt bánh trên mặt đường ô tô.

Từ khoá: Bê tông nhựa; lún vệt bánh xe; mặt đường.

Nhận ngày 15/6/2016, chỉnh sửa ngày 29/6/2016, chấp nhận đăng 20/8/2016

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
31-08-2016
Chuyên mục
Bài báo khoa học