SỬ DỤNG CAMERA CHO MỤC ĐÍCH QUAN TRẮC VÀ PHÂN TÍCH ỨNG XỬ KẾT CẤU

  • Khúc Đăng Tùng Khoa Xây dựng Cầu đường, Trường Đại học Xây dựng
  • Nguyễn Ngọc Tuyến Khoa Xây dựng Cầu đường, Trường Đại học Xây dựng
  • Nguyễn Như Mai Khoa Xây dựng Cầu đường, Trường Đại học Xây dựng

Tóm tắt

Quan trắc các ứng xử của kết cấu dưới tác động ngoại lực ngoài hiện trường là một công việc phức tạp, đắt tiền do phải đòi hỏi nhiều trang thiết bị cũng như các phương tiện hỗ trợ, đặc biệt cho các điểm đo khó tiếp cận. Bài báo này giới thiệu một phương pháp quan trắc mới có khả năng đo được chuyển vị động của công trình sử dụng camera đi cùng với công nghệ thị giác máy tính. Chuyển vị động của công trình có thể dùng cho việc tính toán chuyển vị tĩnh cũng như để xác định tần số dao động của kết cấu cho nhiều mục đích khác nhau, đặc biệt trong phân tích kết cấu và đánh giá sức khỏe công trình.

Từ khóa: Đánh giá sức khỏe công trình; chuyển vị động; camera; thị giác máy tính.

Nhận ngày 6/7/2016, chỉnh sửa ngày 20/7/2016, chấp nhận đăng 20/8/2016

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
31-08-2016
Chuyên mục
Bài báo khoa học