Nghiên cứu thực nghiệm độ cứng và độ bền uốn của cột bê tông cốt thép lắp ghép với liên kết ống lồng bơm vữa

  • Võ Mạnh Tùng Khoa Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
Từ khóa: bê tông đúc sẵn, liên kết ống lồng bơm vữa, độ cứng tương đương, cột bê tông cốt thép lắp ghép, nghiên cứu thực nghiệm

Tóm tắt

Mục đích của bài báo này là xác định độ cứng và độ bền uốn áp dụng cho các cột lắp ghép với các mối nối ống lồng bơm vữa, trong đó các đoạn cột bê tông đúc sẵn được ghép nối và so sánh với cột bê tông cốt thép toàn khối. Nghiên cứu thực nghiệm được thực hiện với các thí nghiệm uốn hai mẫu cột CLK – cột toàn khối và CLG - lắp ghép. Các liên kết ống lồng bơm vữa đã được thiết kế đảm bảo chiều dài nối chồng theo tiêu chuẩn thiết kế kết cấu bê tông cốt thép Việt Nam TCVN 5574:2018. Dựa trên những phân tích kết quả thí nghiệm, độ bền của mối nối và độ cứng tổng thể của đoạn cột 9 m có một mối nối đều lớn hơn đoạn cột toàn khối có cốt thép dọc tương đương. Vì vậy hoàn toàn có thể sử dụng và mô hình tính toán loại cột lắp ghép này như các cột toàn khối thông thường.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
26-02-2024
Chuyên mục
Bài báo khoa học