Thiết kế dầm bê tông cốt thép chịu cắt có hàm lượng cốt đai rất nhỏ theo TCVN 5574:2018

  • Phan Minh Tuấn Khoa Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội,số 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
  • Lê Bá Huế Khoa Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội,số 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
Từ khóa: cốt đai, dầm bê tông cốt thép, tải trọng phân bố đều, tải trọng tập trung, TCVN 5574:2018

Tóm tắt

Tiêu chuẩn hiện hành về thiết kế kết cấu bê tông cốt thép TCVN 5574:2018 cho phép tính toán dầm bê tông cốt thép có hàm lượng cốt đai rất nhỏ, nhỏ hơn hàm lượng cốt đai tối thiểu (qsw < qsw,min ). Tuy nhiên, chưa có quy trình được chỉ dẫn cụ thể. Bài báo đề xuất quy trình tính toán cho hai bài toán kiểm tra và thiết kế chịu cắt khi  với trường hợp dầm chịu tải trọng phân bố đều và chịu tải trọng tập trung. Quy trình đề xuất giúp tối ưu hóa lượng cốt đai chịu cắt, góp phần đem lại hiệu quả kinh tế cho công trình.

 

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
05-03-2024
Chuyên mục
Bài báo khoa học