Khảo sát ảnh hưởng của tải lượng hữu cơ đến quá trình phân hủy kỵ khí hai pha chất thải rắn sinh hoạt hữu cơ

  • Phạm Văn Định Khoa Kỹ thuật Môi trường, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam https://orcid.org/0000-0003-1867-0478
  • Trần Công Khánh Khoa Kỹ thuật Môi trường, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
  • Lều Thọ Bách Khoa Kỹ thuật Môi trường, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
  • Trần Thanh Liêm Cục Quản lý chất thải, Bộ Tài Nguyên và Môi Trường, số 10 đường Tôn Thất Thuyết, quận Cầu Giấy, Hà Nội, Viêt Nam
  • Nguyễn Phú Gia Khoa Kỹ thuật Môi trường, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
Từ khóa: chất thải rắn hữu cơ, mê-tan, phân hủy kỵ khí, phân pha, thủy phân

Tóm tắt

Mục tiêu nghiên cứu này là khảo sát ảnh hưởng tải lượng (OLR) của chất nền đến hệ thống phân hủy hai pha (TAD) chất thải rắn sinh hoạt hữu cơ (CTRHC). Hệ thống TAD bao gồm một bể thủy phân (HR) và một bể mêtan (MR). CTRHC được thủy phân trong bể khuấy trộn liên tục (HR) ở điều kiện pH 6,5 với thời gian lưu 5 ngày. Sau đó, thành phần dịch thủy phân được tách khỏi chất nền và bơm vào bể Mêtan (MR) với các tải lượng 1,6-9,5 kg-COD/(m3.ngđ). Các bể phản ứng được duy trì ở nhiệt độ ấm (36-37oC). Ở bể HR, dịch thủy phân thu được có sản lượng đạt 1,26 g-COD/g-VS với tỉ lệ SCOD/TCOD = 0,63. Thành phần COD của VFAs (sản lượng 0,4 g-VFAs/g-VS) chỉ chiếm 74% so với SCOD, chứng tỏ 26% cơ chất đã bị thủy phân nhưng chưa thể chuyển hóa thành acid bay hơi ngắn mạch. Ở bể MR, sự gia tăng về tải lượng hữu cơ làm giảm hiệu suất của quá trình chuyển hóa. Tải lượng kg-COD/(m3.ngđ) được coi là điểm tới hạn về tải lượng để có hiệu suất hoạt động cao. Tại đây, hệ thống đạt được sản lượng khí 358,6 Nml/g-COD với 69,6% CH4 và hiệu suất loại bỏ COD đạt >95%. Khi tải lượng vượt quá điểm tải lượng này thì có sự suy giảm nhanh chóng về chất lượng khí, sản lượng khí và khả năng loại bỏ COD.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
26-02-2024
Chuyên mục
Bài báo khoa học