THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC TỔ CHỨC, QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Ở BỘ XÂY DỰNG

  • Nguyễn Quang Minh Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, Bộ Xây dựng
  • Nguyễn Ngọc Thanh Viện Kinh tế Xây dựng, Bộ Xây dựng

Tóm tắt

Bài báo phân tích đánh giá thực trạng chất lượng công tác tổ chức, quản lý hoạt động khoa học và công nghệ ở Bộ Xây dựng. Qua đó làm cơ sở để tiến hành các biện pháp đổi mới, hoàn thiện công tác tổ chức, quản lý hoạt động Khoa học Công nghệ của ngành Xây dựng, đáp ứng ngày càng tốt hơn đòi hỏi của thực tiễn và xu thế phát triển, hội nhập quốc tế của ngành Xây dựng trong tương lai

Từ khóa: Chất lượng; tổ chức; quản lý; hoạt động khoa học và công nghệ; Bộ Xây dựng.

Nhận ngày 12/10/2016, chỉnh sửa ngày 26/10/2016, chấp nhận đăng 16/01/2017

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
31-01-2017
Chuyên mục
Bài báo khoa học