Đường cong quan hệ lực cắt – chuyển vị ngang cho cột bê tông cốt thép chịu tải trọng lặp

  • Phạm Phú Anh Huy Khoa Xây Dựng - Đại Học Duy Tân
Từ khóa: đường cong lực – chuyển vị; ứng xử của cột BTCT; cột BTCT; ứng xử kháng chấn; ứng xử dưới tải trọng lặp.

Tóm tắt

Ứng xử của cột bê tông cốt thép (BTCT) dưới tác dụng của tải trọng lặp hoặc động đất được thể hiện qua đường
cong quan hệ lực cắt - chuyển vị ngang. Việc ước tính chính xác đường cong này là một tiêu chí quan trọng
trong việc tính toán thiết kế hoặc gia cố cho cột BTCT chịu tác động của tải trọng lặp hay động đất. Bài báo đề
xuất một quy trình đơn giản để xây dựng đường cong lực – chuyển vị cho cột BTCT chịu tác dụng của tải trọng
lặp. Quy trình đề xuất dựa trên một số công thức giải tích của tiêu chuẩn ASCE/SEI 41-17 và một số tác giả trên
thế giới, đồng thời được kiểm chứng bởi kết quả thực nghiệm. Kết quả kiểm chứng cho thấy đường cong lực
cắt - chuyển vị ngang đề xuất khá đơn giản, dễ áp dụng, đồng thời cho kết quả khá chính xác với thực nghiệm.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
26-02-2024
Chuyên mục
Bài báo khoa học