MÔ HÌNH CHUYỂN ĐỔI NĂNG LƯỢNG SÓNG BIỂN THÀNH ĐIỆN NĂNG ỔN ĐỊNH, HIỆU SUẤT CAO BẰNG BUỒNG SÓNG

  • Lương Ngọc Giáp Viện Khoa học năng lượng
  • Nguyễn Bình Khánh Viện Khoa học năng lượng
  • Trương Nguyễn Tường Ân Viện Khoa học năng lượng

Tóm tắt

Bài báo giới thiệu kết quả nghiên cứu của đề tài “Nghiên cứu thiết kế, thử nghiệm mô hình phát điện ổn định, hiệu suất cao bằng năng lượng sóng biển”. Đã nghiên cứu tính toán thiết kế và thử nghiệm thành công mô hình chuyển đổi năng lượng sóng biển thành điện năng bằng buồng sóng làm việc theo nguyên lý trạm thủy điện có hồ chứa. Mô hình có khả năng ổn định được công suất phát điện và hiệu suất cao. Đã xây dựng đường đặc tính tổng hợp vận hành của mô hình với các vùng làm việc khác nhau của sóng đến (chu kỳ sóng, bước sóng, chiều cao sóng). Việc xây dựng đường đặc tính tổng hợp vận hành đã dựa trên phương trình năng lượng cùng các nghiên cứu thực nghiệm. Kết quả nghiên cứu lý thuyết và thực nghiệm xây dựng đường đặc tính tổng hợp vận hành của mô hình chuyển đổi năng lượng sóng biển thành điện năng ổn định, hiệu suất cao bằng buồng sóng cho thấy, mô hình phù hợp với chế độ sóng khu vực vùng biển Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Từ khóa: Đường đặc tính tổng hợp chính; đường đặc tính tổng hợp vận hành; chiều dài sóng; chiều cao sóng; bằng buồng sóng; yêu cầu phát điện ổn định và hiệu suất cao.

Nhận ngày 16/6/2016, chỉnh sửa ngày 21/7/2016, chấp nhận đăng 16/01/2017

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
31-01-2017
Chuyên mục
Bài báo khoa học