Ảnh hưởng của loại và hàm lượng tro bay cao đến cường độ và tính thấm của bê tông cường độ cao

  • Tống Tôn Kiên Khoa Vật liệu Xây dựng, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng,Hà Nội,
Từ khóa: Bê tông cường độ cao- HSC, Tro bay- FA, Bê tông hàm lượng tro bay cao- HVFAC, Độ rỗng thấm nước, Hệ số hút nước, Độ thấm ion clo

Tóm tắt

Nghiên cứu này đánh giá việc sử dụng hai loại tro bay nhiệt điện sử dụng công nghệ đốt tầng sôi tuần hoàn (CFB) và đốt than phun (PC), với hàm lượng cao 40, 50, 60 và 70% thay thế xi măng đến cường độ và tính thấm của bê tông cường độ cao (BCĐC). Kết quả nghiên cứu cho thấy cường độ nén của bê tông sử dụng tro bay cao (HVFAC) thấp hơn cường độ nén của bê tông đối chứng ở tuổi ngắn ngày. Tuy nhiên nhờ vào phản ứng puzơlan, cường độ nén của bê tông sử dụng tro bay đã dần được cải thiện ở tuổi dài ngày (sau 90 ngày). Thậm chí mẫu bê tông sử dụng 40 và 50% tro bay PC còn có cường độ nén đạt cao hơn 9,1% và 12,3% so với cường độ nén của mẫu bê tông đối chứng khi ở tuổi 365 ngày. Việc sử dụng 40-60% tro bay thay thế xi măng cũng đã làm giảm thể tích lỗ rỗng thấm nước, độ hút nước mao quản và độ thấm ionclo trong bê tông ở tuổi dài ngày. Các giá trị này giảm mạnh đối với bê tông sử dụng tro bay PC, nhưng giảm nhẹ đối với bê tông sử dụng tro bay CFB khi bảo dưỡng trong khoảng 28-365 ngày.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
26-05-2023
Chuyên mục
Bài báo khoa học