NGHIÊN CỨU TÍNH NĂNG CỦA HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG THỦY TĨNH LƯU LƯỢNG PHỐI HỢP ĐIỀU CHỈNH HAI PHA

  • Phạm Văn Minh Khoa Cơ khí Xây dựng, Trường Đại học Xây dựng

Tóm tắt

Bài báo đề cập đến hệ thống truyền động thủy tĩnh lưu lượng phối hợp điều chỉnh hai pha, phát triển mở rộng hệ thống áp lực phối hợp thành hệ thống lưu lượng phối hợp. Giới thiệu về các thành phần, nguyên lý cấu tạo và đặc điểm của hệ thống lưu lượng phối hợp điều chỉnh hai pha; phân tích sự khác nhau giữa hệ thống truyền động thủy tĩnh lưu lượng phối hợp điều chỉnh hai pha và hệ thống áp lực phối hợp điều chỉnh hai pha; tiến hành nghiên cứu thực nghiệm. Kết quả thí nghiệm chứng minh rằng, hệ thống truyền động thủy tĩnh lưu lượng phối hợp điều chỉnh hai pha có thể thực hiện thu hồi và tái sử dụng thế năng của hệ thống, đồng thời có thể phối hợp một cách hợp lý động cơ điện, bình tích áp và phụ tải để đạt được sự phối hợp công suất một cách tối ưu.

Từ khóa:Truyền động thủy lực; bình tích áp; tiết kiệm năng lượng; lưu lượng phối hợp; điều chỉnh hai pha.

Nhận ngày 6/7/2016, chỉnh sửa ngày 14/9/2016, chấp nhận đăng 16/01/2017

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
31-01-2017
Chuyên mục
Bài báo khoa học