Mô phỏng số ứng xử uốn của dầm bê tông căng sau sử dụng cáp không bám dính gia cường bằng tấm CFRP

  • Huỳnh Thị Kim Phụng Khoa Kỹ thuật Xây dựng, Trường Đại học Bách khoa TP. Hồ Chí Minh, 268 đường Lý Thường Kiệt, quận 10, TP. Hồ Chí Minh
  • Trần Văn Phúc Trường Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh, Số 196 Pasteur, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
  • Nguyễn Minh Long Khoa Kỹ thuật Xây dựng, Trường Đại học Bách khoa TP. Hồ Chí Minh, 268 đường Lý Thường Kiệt, quận 10, TP. Hồ Chí Minh
Từ khóa: Mô phỏng số (FEM), ứng xử uốn, dầm bê tông căng sau dùng cáp không bám dính (UPC), gia cường, số lớp tấm CFRP, lực căng cáp

Tóm tắt

Bài báo này trình bày một mô hình mô phỏng số dùng để nghiên cứu ứng xử uốn của dầm bê tông căng sau dùng cáp không bám dính (UPC) gia cường tấm CFRP. Mô hình mô phỏng này có xét đến ứng xử bám dính của tấm gia cường CFRP - bề mặt dầm bê tông và ứng xử tương tác mặt giữa cáp ứng suất trước - ống luồn cáp trong dầm. Thông số khảo sát bao gồm mức độ giảm lực căng cáp (0%, 15% và 30%) và số lớp tấm CFRP gia cường (0, 2 và 4 lớp). Kết quả của mô phỏng được kiểm chứng với kết quả thực nghiệm của chín dầm từ chương trình thực nghiệm đã được các tác giả tiến hành trước đó. Kết quả kiểm chứng cho thấy mô hình mô phỏng số trong nghiên cứu này có thể dự đoán tốt ứng xử uốn của dầm UPC gia cường tấm CFRP thể hiện qua chênh lệch trung bình giữa mô phỏng và thực nghiệm không vượt quá 4% trong việc dự đoán tải trọng cực hạn, 11% trong dự đoán chuyển vị giữa nhịp dầm và biến dạng của tấm CFRP kháng uốn và 14% trong dự đoán biến dạng kéo tăng thêm của cáp ứng suất trước.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
26-05-2023
Chuyên mục
Bài báo khoa học