Khung quản lý chất thải rắn xây dựng bền vững hạn chế thất thoát tài nguyên trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

  • Hoàng Minh Giang Khoa Kỹ thuật Môi trường, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, Số 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
  • Tống Tôn Kiên Khoa Vật liệu xây dựng, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, Số 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
  • Trần Thị Việt Nga Khoa Kỹ thuật Môi trường, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, Số 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
  • Nguyễn Hoàng Giang Khoa Xây dựng dân dụng và công nghiệp, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, Số 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Từ khóa: chất thải rắn xây dựng, hiện trạng quản lý, khảo sát các bên liên quan, tiếp cận theo vòng đời, khung quản lý bền vững

Tóm tắt

Chất thải rắn xây dựng là một vấn đề môi trường đầy thách thức đối với các nước đang phát triển như Việt Nam. Ở nhiều nước trên thế giới, tiếp cận theo vòng đời trong quản lý chất thải rắn mang lại hiệu quả cao về kinh tế và môi trường khi gia tăng được lượng rác xây dựng tái chế, xóa bỏ nạn đổ trộm và chôn lấp hở. Tuy nhiên, cách tiếp cận quản lý theo vòng đời chất thải chưa được áp dụng tạiViệt Nam trong lĩnh vực quản lý chất thải rắn. Nghiên cứu xây dựng khung hệ thống quản lý chất thải rắn xây dựng bền vững cho tỉnh Quảng Ninh. Khảo sát phỏng vấn sâu các bên liên quan trong hệ thống quản lý chất thải rắn xây dựng được thực hiện làm cơ sở đánh giá hiệu quả của hệ thống hiện tại và đề xuất các giải pháp cải thiện hệ thống quản lý chất thải rắn xây dựng bền vững. Khung hệ thống quản lý chất thải rắn xây dựng tỉnh Quảng Ninh được xây dựng dựa trên tiếp cận vòng đời của chất thải rắn xây dựng và cách tham gia của các bên liên quan theo suốt vòng đời của chất thảinhằm hạn chế thất thoát chất thải ra môi trường và lãng phí tài nguyên.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
26-05-2023
Chuyên mục
Bài báo khoa học