Nghiên cứu áp dụng QCVN 06:2021/BXD trong thiết kế hệ thống hút khói cho tòa nhà cao tầng ở Việt Nam

  • Đinh Thị Phương Lan Khoa Kỹ thuật Môi trường, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, Số 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
  • Phạm Minh Chinh Khoa Kỹ thuật Môi trường, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, Số 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
  • Lê Thị Huyền Khoa Kỹ thuật Môi trường, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, Số 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
  • Nguyễn Văn Sĩ Khoa Kỹ thuật Môi trường, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, Số 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
  • Nguyễn Thành Trung Khoa Kỹ thuật Môi trường, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, Số 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Từ khóa: QCVN 06: 2022/BXD, hệ thống hút khói, nhà cao tầng, an toàn cháy, kiểm soát khói

Tóm tắt

Nhà cao tầng ở Việt Nam hiện nay đang được xây dựng ngày càng nhiều, việc thiết kế an toàn cháy cho nhà cao tầng là điều cấp thiết và bắt buộc. Yêu cầu thiết kế hệ thống an toàn cháy cho nhà cao tầng cũng khắt khe hơn nhiều so với các công trình quy mô và chiều cao nhỏ hơn, đặc biệt là hệ thống hút khói. Hiện nay, ở Việt Nam hệ thống hút khói cho các công trình cao tầng phải được thiết kế để đảm bảo yêu cầu của QVCN 06:2022/BXD, tuy nhiên quy chuẩn còn nhiều vấn đề chưa được rõ ràng, thiếu cụ thể nên trong quá trình thiết kế hệ thống hút khói, người thiết kế gặp rất nhiều khó khăn. Bài báo đã tập trung phân tích những khó khăn khi áp dụng QCVN 06:2022/BXD và đưa ra phương án giải quyết, áp dụng quy chuẩn này cùng với  các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành khi thiết kế hệ thống hút khói cho các dự án nhà cao tầng hiện nay.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
24-08-2023
Chuyên mục
Bài báo khoa học