Nghiên cứu thực nghiệm và mô phỏng số ứng xử nén của mẫu bê tông chất lượng siêu cao sử dụng thành phần cốt liệu ở Việt Nam

  • Lê Bá Danh Khoa Cầu Đường, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng,Hà Nội, Việt Nam
  • Ngô Quý Tuấn Khoa Cơ khí – Công nghệ, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế, 102 đường Phùng Hưng, Thành phố Huế, Việt Nam
  • Phạm Duy Hòa Khoa Cầu Đường, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng,Hà Nội, Việt Nam
  • Khúc Đăng Tùng Khoa Cầu Đường, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng,Hà Nội, Việt Nam
Từ khóa: Bê tông chất lượng siêu cao (UHPC), cường độ chịu nén, ứng xử nén, mô hình Drucker-Prager, phương pháp phần tử hữu hạn, phần mềm ANSYS APDL

Tóm tắt

Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu thực nghiệm và mô hình số đánh giá ứng xử nén của mẫu bê tông chất lượng siêu cao (UHPC). Phương pháp thực nghiệm được tiến hành theo tiêu chuẩn thí nghiệm ASTM C469M. Mô hình số được thực hiện bằng phương pháp phần tử hữu hạn sử dụng phần mềm ANSYS APDL, trong đó vật liệu UHPC sử dụng mô hình đàn dẻo Drucker – Pracger cải tiến được gọi là mô hình DP – Bê tông. Mô hình DP – Bê tông có sự tương đồng rất lớn khi so sánh đường quan hệ ứng suất – biến dạng thu được từ mô hình số với thực nghiệm, đây được xem là mô hình đầy triển vọng khi ứng dụng để mô hình hoá ứng xử cơ học vật liệu UHPC. Bê tông UHPC với hàm lượng cốt sợi thép 2% theo thể tích sử dụng các loại vật liệu sẵn có ở Việt Nam được sử dụng trong nghiên cứu này. Kết quả nghiên cứu được so sánh giữa thực nghiệm và mô phỏng số nhằm đánh giá về sự phù hợp của mô hình Drucker – Pracger cải tiến sử dụng để nghiên cứu ứng xử chịu nén của bê tông UHPC.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
29-12-2022
Chuyên mục
Bài báo khoa học