ĐÁNH GIÁ TÁC DỤNG CỦA TẢI TRỌNG ĐỘNG ĐẤT TĨNH NGANG VÀ GIÓ LÊN KHUNG NGANG NHÀ CÔNG NGHIỆP MỘT TẦNG BẰNG THÉP CÓ CẦU TRỤC

  • Đinh Văn Thuật Khoa Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp, Trường Đại học Xây dựng
  • Hồ Viết Chương Khoa Xây dựng, Trường Đại học Vinh
  • Nguyễn Đình Hòa Khoa Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp, Trường Đại học Xây dựng

Tóm tắt

Kết cấu khung nhà công nghiệp một tầng bằng thép có cầu trục ở những vùng có cường độ chấn động cao trong khi áp lực gió không lớn có thể bị hư hỏng khi không được thiết kế kháng chấn một cách phù hợp. Trong bài báo này, tám khung ngang nhà công nghiệp một tầng bằng thép có cầu trục ban đầu được thiết kế chịu tĩnh tải, hoạt tải sửa chữa mái, cầu trục và gió. Các thông số của khung ngang gồm: một nhịp và hai nhịp đều nhau, chiều dài nhịp là 26 m và 32 m, sức trục là 200 kN và 100 kN với chế độ làm việc trung bình và vị trí xây dựng ở Hà Nội và Sơn La. Tiếp theo, tải trọng động đất tĩnh ngang tương đương được xác định cho các khung này. Kết quả phân tích kết cấu theo mô hình vật liệu làm việc đàn hồi đã chỉ ra rằng lực cắt đáy và mô men uốn ở chân cột do tải trọng động đất tĩnh ngang tương đương là lớn hơn nhiều lần so với do gió ngang gây ra đối với các khung với sức trục 200 kN và các khung có hai nhịp. Tác dụng của tải trọng động đất lên khung ngang có xu hướng tăng đáng kể khi tăng sức trục, số nhịp khung và chiều dài nhịp khung. Các kết quả nghiên cứu này giúp cho việc thiết kế khung nhà công nghiệp một tầng bằng thép có cầu trục được phù hợp hơn.

Từ khóa: Nhà công nghiệp một tầng; kết cấu thép; khung ngang; số nhịp; khu vực xây dựng; sức trục; tải trọng động đất; tải trọng gió.

Nhận ngày 12/10/2016, chỉnh sửa ngày 26/10/2016, chấp nhận đăng 16/01/2017

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
31-01-2017
Chuyên mục
Bài báo khoa học