Tối ưu chi phí xây dựng mạng lưới thoát nước thải sinh hoạt sử dụng trí tuệ nhân tạo

  • Phạm Vũ Hồng Sơn Khoa Kỹ thuật Xây dựng, Trường Đại học Bách khoa TP. Hồ Chí Minh, 268 đường Lý Thường Kiệt, quận 10, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • Võ Mỹ Nguyệt Khoa Kỹ thuật Xây dựng, Trường Đại học Bách khoa TP. Hồ Chí Minh, 268 đường Lý Thường Kiệt, quận 10, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Từ khóa: thuật toán bầy salps, thuật toán chuồn chuồn, mạng lưới thoát nước sinh hoạt, tối ưu hóa

Tóm tắt

Khi quá trình đô thị hóa và biến đổi khí hậu, tần suất ngập lụt sẽ tăng lên. Mỗi trận ngập lụt gây ra thiệt hại cho cơ sở hạ tầng và môi trường. Việc thiết kế tối ưu mạng lưới thoát nước và tiết kiệm chi phí xây dựng là cần thiết. Để giảm chi phí xây dựng một mạng lưới thoát nước hiện hữu, cần tối ưu hóa các thông số kỹ thuật ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí và áp dụng các thuật toán tối ưu hóa. Nghiên cứu đã đề xuất phát triển thuật toán lai ghép Bầy Salps (SSA) – Chuồn Chuồn (DA) để tối ưu mạng lưới thoát nước thải giúp phát huy những điểm mạnh và khắc phục những điểm yếu của hai thuật toán, cân bằng quá trình thăm dò và khai thác. Hai ví dụ về mạng lưới thu gom nước thải được dùng để đánh giá hiệu suất của thuật toán và kết quả thu được được so sánh với các thuật toán cổ điển trong những nghiên cứu trước đây mà các tác giả đã thực hiện. Kết quả thu được ở hai case study cho thấy mô hình hiện tại mang lại giải pháp tối ưu hơn so với các phương pháp khác trong những nghiên cứu trước đây. Kết quả cho thấy thuật toán SSA-DA giúp cải thiện các thông số thu được bởi SSA hoặc DA riêng lẻ; chi phí thu được thấp hơn so với kết quả của các nghiên cứu trước đây.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
28-02-2023
Chuyên mục
Bài báo khoa học