Giải pháp phát triển công trình cân bằng năng lượng ở một số quốc gia trên thế giới và khuyến nghị cho Việt Nam

  • Nguyễn Công Thịnh Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, Bộ Xây dựng, số 37 Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
  • Nguyễn Đức Lượng Khoa Kỹ thuật Môi trường, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, số 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
Từ khóa: Công trình cân bằng năng lượng, hiệu quả năng lượng, các giải pháp kỹ thuật, điện mặt trời áp mái, giảm thiểu phát thải khí nhà kính

Tóm tắt

Phát triển công trình cân bằng năng lượng là một trong những giải pháp tiềm năng có thể góp phần tăng cường việc sử dụng tiết kiệm và hiệu quả năng lượng, giảm thiểu phát thải khí nhà kính từ các công trình xây dựng ở Việt Nam. Mục tiêu chính của bài báo này là nghiên cứu tổng quan kinh nghiệm thực tiễn liên quan đến các chính sách, giải pháp phát triển công trình cân bằng năng lượng ở các quốc gia trên thế giới và từ đó đưa ra một số đề xuất cho Việt Nam. Kết quả nghiên cứu cho thấy để đạt được công trình cân bằng năng lượng, cần kết hợp thực hiện đồng thời 03 nhóm giải pháp kỹ thuật bao gồm: (i). Thiết kế thụ động; (ii). Thiết kế chủ động; (iii). Lựa chọn các loại vật liệu xây dựng, thiết bị, hệ thống. Trên cơ sở này, một số đề xuất nhằm phát triển công trình cân bằng năng lượng ở Việt Nam đã được đưa ra, trong đó tập trung vào đẩy mạnh thực hiện việc áp dụng QCVN 09:2017/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả. Đồng thời, cần đẩy mạnh phát triển và ứng dụng điện mặt trời áp mái như là một giải pháp sử dụng năng lượng tái tạo tại chỗ nhằm đáp ứng nhu cầu năng lượng cho các công trình xây dựng.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
28-02-2023
Chuyên mục
Bài báo khoa học