Lịch sử phát triển kiến trúc bệnh viện tại Việt Nam

  • Đỗ Trọng Chung Khoa Kiến trúc và Quy hoạch, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
Từ khóa: bệnh viện, kiến trúc, lịch sử, thời kỳ, y học

Tóm tắt

Ở Việt Nam, trước khi có bệnh viện thì các cơ sở khám-chữa bệnh rất đơn giản chỉ là không gian ngôi nhà của các Lương Y, hay không gian các ngôi Chùa, thậm chí là nhà ở của người bệnh. Sau khi thực dân Pháp đô hộ nước ta thì Tây Y xuất hiện, lúc đó các công trình kiến trúc bệnh viện ra đời-có lịch sử khoảng hơn 150 năm từ nửa cuối thế kỷ 19 đến nay. Trong suốt thời gian đó, kiến trúc bệnh viện chia ra các thời kỳ như sau: Thời kỳ thứ nhất 1858-1954 (giai đoạn thực dân Pháp đô hộ); Thời kỳ thứ hai 1954-1975 (một thời kỳ quá độ ở Việt Nam); Thời kỳ thứ ba 1975-1986 (đất nước thống nhất-thời kỳ bao cấp); Thời kỳ thứ tư 1986 đến nay (thời kỳ đổi mới và hội nhập thế giới). Qua các thời kỳ đó, công trình bệnh viện tại Việt Nam đã có những thăng trầm, cũng như phát triển vượt bậc trong giai đoạn hiện nay, đáp ứng rất lớn các nhu cầu khám và chữa bệnh cho nhân dân cả nước. Bài báo giới thiệu một cách tổng quát về công trình kiến trúc bệnh viện qua các thời kỳ và có những định hướng cho vấn đề kiến trúc bệnh viện ở Việt Nam trong tương lai để độc giả cùng tham khảo

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
01-11-2022
Chuyên mục
Bài báo khoa học