Nghiên cứu ứng dụng mặt hyperboloid một tầng tròn xoay trong thiết kế đồ án kiến trúc

  • Phan Thị Hoàng Yến Khoa Kiến trúc và Quy hoạch, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
  • Vũ Thu Huyền Khoa Kiến trúc và Quy hoạch, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
  • Nguyễn Trung Thành Khoa Kiến trúc và Quy hoạch, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam

Tóm tắt

Tóm tắt

Bài báo trình bày quá trình nghiên cứu về mặt hình học Hyperboloid một tầng tròn xoay, thực trạng việc áp dụng mặt Hyperboloid một tầng tròn xoay trong các công trình kiến trúc trên thế giới, tại Việt Nam, và trong các đồ án của sinh viên ngành Kiến trúc tại Đại học Xây dựng Hà Nội. Mục tiêu của nghiên cứu là hệ thống hóa lý thuyết về mặt Hyperboloid một tầng tròn xoay, đánh giá khả năng áp dụng và đưa ra các phương án ứng dụng mặt Hyperboloid một tầng tròn xoay trong thiết kế kiến trúc. Phương pháp phân tích, phân loại, tổng hợp và hệ thống hóa lý thuyết đã được sử dụng trong quá trình nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu đã đề xuất được các phương án ứng dụng mặt Hyperboloid một tầng tròn xoay trong thiết kế đồ án kiến trúc cùng một số phương pháp biểu diễn cụ thể. Ý nghĩa của nghiên cứu là nâng cao năng lực biểu diễn mặt Hyperboloid một tầng tròn xoay để sinh viên kiến trúc có thể tự tin ứng dụng mặt này trong thiết kế đồ án và tạo ra được những bản vẽ hoàn chỉnh, chặt chẽ về mặt hình học.

Từ khóa: mặt hyperboloid một tầng tròn xoay; đồ án kiến trúc; phương pháp biểu diễn mặt cong hình học; hình học họa hình; thiết kế kiến trúc

RESEARCH FOR APPLICATION OF THE HYPERBOLOID OF REVOLUTION OF ONE SHEET IN ARCHITECTURE PROJECT DESIGN

Abstract

This paper presents the process of studying the Hyperboloid of revolution of one sheet, the reality of the application of a Hyperboloid of revolution of one sheet in architectural works around the world, in Vietnam, and on students' architecture projects at Hanoi University of Civil Engineering. The objective of this study is to systematize the theory of the Hyperboloid of revolution of one sheet, evaluate the applicability and propose solutions to apply the Hyperboloid of revolution of one sheet in architectural design. Analysis, classification, synthesis, and systematic review are methodologies used in the research process. The research results give application suggestions of the Hyperboloid of revolution of one sheet in the design of architectural projects with some specific representation methods. The meaning of the research is to improve the ability to represent the Hyperboloid of revolution of one sheet so that architecture students can confidently apply this face in project design and create complete and coherent drawings in terms of aspects of geometry.

Keywords: hyperboloid of revolution of one sheet; architecture projects; method of representing geometrical surfaces; descriptive geometry; architectural design

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
01-11-2022
Chuyên mục
Bài báo khoa học