Tổ chức không gian phát triển du lịch làng cổ Phước Tích, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

  • Nguyễn Văn Tuyên Khoa Kiến trúc và Quy hoạch, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
  • Nguyễn Thu Hương Khoa Kiến trúc và Quy hoạch, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
  • Nguyễn Công Thiện Khoa Kiến trúc và Quy hoạch, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
  • Đoàn Quyết Thắng Ban Quản lý làng cổ Phước Tích, Thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam
Từ khóa: tổ chức không gian, phân vùng, chức năng mới, du lịch, làng cổ Phước Tích

Tóm tắt

Làng cổ Phước Tích là làng di sản điển hình cho các thiết chế cộng cư nông thôn trên vùng đất Thừa Thiên Huế. Cho đến nay làng cổ Phước Tích còn khá nguyên vẹn những yếu tố đặc sắc cấu thành di sản, như nhà rường cổ và cũ, không gian cảnh quan làng quê nhuần nhị, hệ thống đầy đủ các công trình tín ngưỡng, tâm linh, thương hiệu làng nghề gốm xưa, truyền thống khoa bảng, truyền thống quan hệ xã hội xóm giềng, . . . Tuy có giá trị đậm đặc như vậy, nhưng việc phát triển du lịch làng cổ Phước Tích gặp nhiều khó khăn và hạn chế, hoạt động du lịch gắn với di sản vẫn còn ở dạng tiềm năng. Hệ không gian tổ chức hoạt động du lịch thiếu đồng bộ, manh mún, chưa đáp ứng nhu cầu phát triển du lịch. Bằng phương pháp phân tích tổng hợp, đánh giá hiện trạng và bản đồ, trên cơ sở lý thuyết mô hình Làng Di sản - Du lịch, bài báo đưa ra các giải pháp tổ chức không gian phát triển du lịch làng cổ Phước Tích. Kết quả nghiên cứu của bài báo là những nguyên tắc tổ chức không gian, đề xuất loại hình du lịch mới, giải pháp phân vùng không gian tổng thể phát triển du lịch và không gian du lịch mới, giải pháp kết nối du lịch làng cổ Phước Tích với khu vực bên ngoài.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
01-11-2022
Chuyên mục
Bài báo khoa học