Xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan dùng trong kiểm tra đánh giá học phần Vẽ kỹ thuật ở Trường Đại học Xây dựng Hà Nội

  • Nguyễn Thị Chính Khoa Kiến trúc & Quy hoạch, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, 55 Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
Từ khóa: Trắc nghiệm khách quan, kiểm tra, đánh giá, Vẽ kỹ thuật, Đại học Xây dựng Hà Nội

Tóm tắt

Việc sử dụng câu hỏi trắc nghiệm khách quan trong kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của sinh viên ngày càng được áp dụng rộng rãi do tính ưu việt của nó. Dựa trên sở lý luận và thực tiễn của việc xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan dùng trong kiểm tra, đánh giá học phần Vẽ kỹ thuật, tác giả đề xuất loại câu hỏi trắc nghiệm khách quan mới cho học phần Vẽ kỹ thuật và xây dựng hệ thống gồm 99 câu hỏi trắc nghiệm khách quan để sử dụng trong kiểm tra đánh giá học phần Vẽ kỹ thuật ở Trường Đại học Xây dựng Hà Nội về các chủ đề: các tiêu chuẩn cơ bản để thiết lập bản vẽ kỹ thuật, phương pháp hình chiếu thẳng góc và vẽ hình chiếu thứ ba. Từ đó, các đơn vị giảng dạy có thể căn cứ vào quy trình, cách thức xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan, đồng thời căn cứ vào mục tiêu của môn học để xây dựng hệ thống ngân hàng câu hỏi thi trắc nghiệm khách quan.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
01-11-2022
Chuyên mục
Bài báo khoa học