Nghiên cứu các mô hình cụm công nghiệp trên thế giới tiếp cận xu hướng thông minh

  • Nguyễn Thị Vân Hương Khoa Kiến trúc và Quy hoạch, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, số 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
Từ khóa: cụm công nghiệp;, phát triển bền vững;, thông minh;, sáng tạo;, đổi mới.

Tóm tắt

Cụm công nghiệp là một mô hình phát triển kinh tế với mục tiêu thúc đẩy các doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng
như doanh nghiệp tại các làng nghề có không gian để sản xuất. Tuy nhiên, vì quy mô nhỏ nên các cụm công
nghiệp phát sinh nhiều vấn đề về môi trường cũng như chưa phát huy hết thế mạnh phát triển kinh tế. Trên
thế giới hiện nay, mô hình cụm công nghiệp được phát triển theo xu hướng đổi mới, sáng tạo, phát triển thông
minh. Hòa vào dòng chảy của thời đại, mô hình cụm công nghiệp thông minh sẽ là một hướng đi giúp cụm
công nghiệp tại Việt Nam phát triển sáng tạo hơn, hiệu quả kinh tế hơn và đặc biệt giảm thiểu nhất tác động
đến môi trường, giảm biến đổi khí hậu tại khu vực và các đô thị lân cận.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
01-11-2022
Chuyên mục
Bài báo khoa học