Đánh giá ảnh hưởng của lũ lụt khu vực tỉnh Quảng Bình sử dụng Google Earth Engine và các phân tích không gian

  • Lưu Thị Diệu Chinh Khoa Công trình thủy, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
  • Hà Thị Hằng Trường Đại học Xây Dựng Hà Nội
  • Trịnh Hoàng Linh Khoa Công trình thủy, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
  • Bùi Duy Quỳnh Khoa Cầu Đường, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
Từ khóa: bản đồ ngập lụt, Google Earth Engine, ảnh hưởng bão lụt, GIS, Quảng Bình

Tóm tắt

Ngày nay, công nghệ điện toán đám mây đang trở thành một nền tảng ứng dụng tính toán mới để giải quyết các bài toán dữ liệu lớn bằng cách cung cấp các tính năng xử lý tự động, nhanh chóng, người dùng có thể truy cập miễn phí và sử dụng cơ sở dữ liệu viễn thám có sẵn. Nghiên cứu này ứng dụng công nghệ Google Earth Engine để trích xuất bản đồ vùng ngập, sau đó, kết hợp sử dụng các công cụ phân tích không gian trong GIS để lập bản đồ đánh giá ảnh hưởng của lũ lụt dựa tới các đối tượng cơ sở hạ tầng, kinh tế - xã hội thu thập được tại tỉnh Quảng Bình. Những bản đồ đánh giá ảnh hưởng của lũ lụt này không chỉ xác định phạm vi và diện tích vùng ngập lũ, thống kê số lượng đơn vị cơ sở hạ tầng bị ảnh hưởng bởi ngập lụt, mà còn có thể cung cấp các thông tin hữu ích cho các đơn vị chức năng trong quản lý rủi ro lũ lụt, thực thi chính sách hay thực hiện các giải pháp ứng phó, cứu trợ, giảm thiểu rủi ro lũ lụt.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
29-12-2022
Chuyên mục
Bài báo khoa học