Đánh giá độ bền dọc của tàu container khi bị tàu đâm va

  • Đỗ Quang Thắng Bộ môn Kỹ thuật Tàu thủy, Đại học Nha Trang, 02 Nguyễn Đình Chiểu, Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam https://orcid.org/0000-0002-4232-9563
  • Nguyễn Huy Vũ Bộ môn Kỹ thuật Tàu thủy, Đại học Nha Trang, 02 Nguyễn Đình Chiểu, Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam
  • Vũ Văn Tuyển Khoa Đóng tàu,Trường Đại học Hàng hải Việt Nam, 484 Lạch Tray, Lê Chân, Hải Phòng, Việt Nam
Từ khóa: độ bền dọc, tàu container, độ bền tới hạn dọc, mô phỏng số, tàu đâm va

Tóm tắt

Nghiên cứu này trình bày kết quả mô phỏng số về độ bền dọc của tàu container khi bị đâm va bởi tàu giao thông với các kịch bản đâm va khác nhau. Đầu tiên, phương pháp mô phỏng số được xây dựng trên mềm thương mại ABAQUS. Để kiểm nghiệm lại độ chính xác và tin cậy của phương pháp mô phỏng số, các kết quả mô phỏng số được so sánh với kết quả thí nghiệm của mô hình thu nhỏ của các nhà nghiên cứu khác đã công bố. Tiếp theo, các nghiên cứu khảo sát tham số được thực hiện trên tàu container thực tế để đánh giá mức độ sụt giảm độ bền dọc của tàu trong hai trường hợp nguy hiểm như tàu trên đỉnh sóng và tàu trên đáy sóng. Sự ảnh hưởng của các tham số như tốc độ đâm va, trọng lượng tàu đâm va cũng như hình dạng mũi của tàu đâm va tới độ bền tới hạn dọc của tàu đã được khảo sát và đánh giá.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
29-12-2022
Chuyên mục
Bài báo khoa học