Ứng dụng các công trình thoát nước đô thị bền vững để bổ cập nước ngầm cho Thành phố Hà Nội

  • Trần Đức Hạ Khoa Kỹ thuật môi trường, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
Từ khóa: hệ thống thoát nước đô thị bền vững, bổ cập nước ngầm, hồ đô thị, giải pháp kỹ thuật, tầng chứa nước

Tóm tắt

Hệ thống thoát nước đô thị bền vững (SUDs) sẽ làm chậm lại các quá trình thoát nước mưa trên bề mặt để giảm úng ngập và đưa nước mưa phục vụ cộng đồng với những giải pháp kỹ thuật mà trong đó sử dụng triệt để các khả năng lưu giữ và làm sạch của hệ sinh thái tự nhiên vào việc cải thiện chất lượng nước, bổ cập nguồn nước ngầm ... Bài báo này tiếp cận nguyên tắc SUDS đối với việc bổ cập nước dưới đất, đặc biệt đề cập đến mối quan hệ thủy lực mực nước hồ đô thị (công trình hạ tầng thoát nước đô thị) và tầng nước ngầm Holocen trên địa bàn thành phố Hà Nội để từ đấy đề xuất các giải pháp và công trình phù hợp vừa kiểm soát úng ngập vừa bổ sung nước dưới đất, đồng thời duy trì được hệ thống mặt nước đảm bảo được các điều kiện cảnh quan và sinh thái đô thị.

Hệ thống thoát nước đô thị bền vững (SUDs) sẽ làm chậm lại các quá trình thoát nước mưa trên bề mặt để giảm úng ngập và đưa nước mưa phục vụ cộng đồng với những giải pháp kỹ thuật mà trong đó sử dụng triệt để các khả năng lưu giữ và làm sạch của hệ sinh thái tự nhiên vào việc cải thiện chất lượng nước, bổ cập nguồn nước ngầm ... Bài báo này tiếp cận nguyên tắc SUDS đối với việc bổ cập nước dưới đất, đặc biệt đề cập đến mối quan hệ thủy lực mực nước hồ đô thị (công trình hạ tầng thoát nước đô thị) và tầng nước ngầm Holocen trên địa bàn thành phố Hà Nội để từ đấy đề xuất các giải pháp và công trình phù hợp vừa kiểm soát úng ngập vừa bổ sung nước dưới đất, đồng thời duy trì được hệ thống mặt nước đảm bảo được các điều kiện cảnh quan và sinh thái đô thị.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
29-12-2022
Chuyên mục
Bài báo khoa học