Phân tích chiến lược áp dụng BIM vào dự án đầu tư xây dựng tại Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

  • Nguyễn Anh Thư Bộ môn Thi công và Quản lý dự án, Trường Đại học Bách Khoa Tp.HCM, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
  • Quách Thanh Quỳnh Khoa Kỹ thuật Xây dựng, Trường Đại học Bách khoa TP. Hồ Chí Minh, 268 đường Lý Thường Kiệt, quận 10, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Từ khóa: mô hình thông tin công trình (BIM), phân tích chiến lược áp dụng (CLAD), dự án đầu tư xây dựng (DA ĐTXD), ĐHQG-HCM, mô hình SWOT-AHP

Tóm tắt

Bài báo này phân tích và đề xuất chiến lược áp dụng (CLAD) mô hình thông tin công trình (Building Information Modelling-BIM) vào các dự án đầu tư xây dựng (DA ĐTXD) của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM). Phương pháp phân tích SWOT (Strengths/Weaknesses/Opportunities/Threats) kết hợp với phương pháp phân tích thứ bậc (Analytic Hierarchy Process-AHP) được sử dụng để phân tích nguồn lực, khả năng và thách thức tiềm ẩn của ĐHQG-HCM khi áp dụng BIM vào quản lý dự án (QLDA). Số liệu phân tích dùng trong bài báo này được lấy từ khảo sát trực tuyến đại trà (99 đối tượng) và phỏng vấn trực tiếp với chuyên gia (10 đối tượng). Kết quả nghiên cứu đã nhận diện được các điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức có ảnh hưởng lớn nhất đến việc triển khai thành công BIM vào các dự án (DA) của ĐHQG-HCM. Trong đó, ở mức độ toàn cục, nhóm yếu tố thuộc về thách thức cho thấy tầm ảnh hưởng lớn nhất so với các nhóm còn lại lần lượt là nhóm yếu tố điểm mạnh, cơ hội và điểm yếu; ở mức độ cục bộ, tầm ảnh hưởng giữa các yếu tố trong từng nhóm cũng được so sánh và xếp hạng. Từ kết quả phân tích của mô hình SWOT-AHP, bài báo thảo luận và hình thành các ý tưởng xây dựng CLADBIM cho các DA ĐTXD của ĐHQG-HCM; và đã đề xuất được 05 CLAD BIM vào các DA ĐTXD của ĐHQG-HCM cùng các giải pháp cụ thể.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Tiểu sử tác giả

Nguyễn Anh Thư, Bộ môn Thi công và Quản lý dự án, Trường Đại học Bách Khoa Tp.HCM, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

Nguyen Anh Thua,b,*

aBộ môn Thi công và Quản lý dự án, Trường Đại học Bách Khoa Tp.HCM, 268 Lý Thường Kiệt, phường 14, quận 10, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

bĐại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, phường Linh Trung, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tác giả đại diện. Địa chỉ email: nathu@hcmut.edu.vn 

Quách Thanh Quỳnh, Khoa Kỹ thuật Xây dựng, Trường Đại học Bách khoa TP. Hồ Chí Minh, 268 đường Lý Thường Kiệt, quận 10, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Quách Thanh Quỳnha,b

aBộ môn Thi công và Quản lý dự án, Trường Đại học Bách Khoa Tp.HCM, 268 Lý Thường Kiệt, phường 14, quận 10, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

bĐại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, phường Linh Trung, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Xuất bản
29-07-2022
Chuyên mục
Bài báo khoa học