Phân tích đẩy dần khung bê tông cốt thép có dầm chuyển theo Eurocode 8

  • Võ Minh Quang Khoa Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
  • Võ Mạnh Tùng Khoa Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
Từ khóa: Bê tông cốt thép (BTCT), dầm chuyển, dàn chuyển, nhà cao tầng, độ võng

Tóm tắt

Việc thiết kế khung bê tông cốt thép với cấp độ dẻo trung bình (DCM) chịu động đất theo EC8 là khá phức tạp, đặc biệt với những khung có dầm chuyển, quy định về không hình thành tầng mềm không thực sự hợp lý khi áp dụng với loại kết cấu này. Phương pháp tĩnh phi tuyến đẩy dần cho thấy hình ảnh làm việc phi tuyến của kết cấu chịu động đất, tuy nhiên được giới thiệu khá vắn tắt trong tiêu chuẩn EC8. Trong bài báo này, chúng tôi trình bày về quy trình và lý thuyết phân tích khung bê tông cốt thép chịu động đất bằng phương pháp tĩnh phi tuyến đẩy dần theo EC8, thực hiện phân tích đẩy dần cho một khung bê tông cốt thép 7 tầng với dầm chuyển ở tầng 2 được thiết kế chịu động đất với cấp độ dẻo trung bình, từ đó rút ra một số nhận xét về việc thiết kế khung có dầm chuyển chịu động đất theo EC8.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
28-02-2023
Chuyên mục
Bài báo khoa học