Kiến nghị tính bài toán cốt đai chịu cắt của dầm chịu tải trọng tập trung theo TCVN 5574:2018

  • Lê Bá Huế Đại học Xây Dựng Hà Nội - HUCE
  • Phan Minh Tuấn
Từ khóa: cốt đai, dầm bê tông cốt thép, lực tập trung, Pocobie, TCVN 5574:2018

Tóm tắt

Năm 2012 Cộng hòa liên bang Nga ban hành tiêu chuẩn SP 63.13330.2012 kèm chỉ dẫn - Pocobie cho SP 63.13330.2012. Việt Nam dựa trên tiêu chuẩn này ban hành TCVN 5574:2018, chưa có kèm chỉ dẫn nên khó sử dụng trong thực tế. Bài báo này giới thiệu lý thuyết cơ bản của bài toán tính cốt đai dầm chịu cắt, phương pháp thực hành tính khả năng chịu cắt, tính mật độ cốt đai theo Pocobie, đồng thời cũng chỉ ra những bất hợp lý của phương pháp thực hành này. Khắc phục những bất hợp lý đó, các tác giả đã đề xuất một phương pháp mới để tính toán cốt đai cho dầm chịu tải trọng tập trung theo TCVN 5574:2018 (SP 63.13330.2012 của Nga). Ưu việt của phương pháp đề xuất là tường minh, bám sát cơ sở lý thuyết và chính xác hơn so với chỉ dẫn của Nga.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
29-07-2022
Chuyên mục
Bài báo khoa học