Xây dựng cơ sở dữ liệu không gian địa lý quốc gia về giao thông phục vụ quy hoạch, quản lý đô thị thông minh

  • Hoàng Dương Huấn Công ty TNHH MTV Trắc địa Bản đồ, Cục Bản đồ, Bộ Tổng tham mưu, số 2/198 đường Trần Cung, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
22-11-2021
Chuyên mục
Thông tin Khoa học và Công nghệ