Giao thông vận tải - Chúng ta đang ở đâu? Chúng ta sẽ đi đến đâu?

  • Bùi Phú Doanh Khoa Cầu đường, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
  • Nguyễn Quang Đạo Khoa Cầu đường, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam

Tóm tắt

Nội dung của bài viết đã được trình bày theo hướng phân tích và minh họa đan xen tập trung vào các ý chính là: (i) Giá trị của Giao thông Vận tải (GTVT) ở hiện tại và tương lai. (ii) Tản mạn 3 điểm về ứng dụng công nghệ và giá trị của Giao thông Vận tải bền vững (GTVTBV); phần này các tác giả bài viết giới thiệu xu hướng ứng dụng công nghệ tiên tiến 4.0 vào chuỗi dịch vụ sinh thái GTVT dựa theo một số tài liệu nước ngoài về tầm nhìn, xây dựng chiến lược và tương lai GTVT, đồng thời có một số minh họa tình hình thực tế vào suy nghĩ bộc bạch làm sao để tương lai GTVT này đến với chúng ta thuận lợi hơn, hiệu quả hơn, bền vững hơn. Các nội dung được trình bày ở bài này chỉ dừng ở mục đích gợi mở, định hướng để các đồng nghiệp tham khảo và liên hệ vào Trường Đại học Xây dựng có thể giúp chúng ta thấy rõ hơn dư địa và tiềm năng trong trường để hợp tác liên ngành giữa khoa Cầu đường với các khoa khác trong Trường, đào tạo nguồn nhân lực 4.0 cho các ngành nói chung và GTVT nói riêng – lĩnh vực mà Nhà nước ta đang khuyến khích, xã hội ta đang và sẽ rất cần.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
22-11-2021
Chuyên mục
Thông tin Khoa học và Công nghệ