Tối ưu tiết diện ngang kết cấu dàn theo điều kiện bền và chuyển vị bằng thuật toán Rao

  • Trần Thùy Dương Khoa Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
  • Nguyễn Quang Huy Khoa Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
  • Phạm Hoàng Anh Khoa Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
Từ khóa: tối ưu kết cấu dàn, thuật toán mê-ta-ơ-rít-tíc, thuật toán Rao, tìm kiếm biên khả thi (FBS)

Tóm tắt

Thuật toán Rao, thuật toán mới được phát triển năm 2020, là thuật toán mê-ta-ơ-rít-tíc có cấu trúc rất đơn giản, cho kết quả tốt trong một số bài toán tối ưu hàm toán. Mặc dù mới ra đời, thuật toán Rao đã đón nhận sự quan tâm ngày càng tăng từ cộng đồng nghiên cứu. Đã có các nghiên cứu ứng dụng thuật toán Rao để giải quyết một số bài toán tối ưu trong kỹ thuật. Tuy nhiên, ứng dụng của thuật toán Rao trong tối ưu kết cấu công trình vẫn chưa được khai thác đầy đủ. Bài báo này nghiên cứu khả năng và tính ứng dụng của thuật toán Rao đối với bài toán tối ưu hóa tiến diện ngang của kết cấu dàn theo điều kiện bền và chuyển vị. Một kỹ thuật xử lý điều kiện ràng buộc, kỹ thuật tìm kiếm biên khả thi (FBS), được sử dụng trong nghiên cứu. Hiệu quả của phương pháp đề xuất được đánh giá thông qua một số ví dụ số.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
31-10-2021
Chuyên mục
Bài báo khoa học