Nghiên cứu vi cấu trúc lý giải sự giảm hệ số thấm của đất cát san lấp trộn xi măng

  • Lương Thị Bích Khoa Kỹ thuật Xây dựng, Trường Đại học Bách Khoa TP. Hồ Chí Minh, 268 đường Lý Thường Kiệt, quận 10, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • Trần Nguyễn Hoàng Hùng Khoa Kỹ thuật Xây dựng, Trường Đại học Bách Khoa TP. Hồ Chí Minh, 268 đường Lý Thường Kiệt, quận 10, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Từ khóa: hệ số thấm, đất trộn xi măng, cát san lấp, vi cấu trúc, SEM

Tóm tắt

Xi măng được sử dụng phổ biến để cải thiện đất yếu như làm tăng cường độ, khống chế biến dạng, giảm hệ số thấm, v.v... Sự thay đổi các đặc tính kỹ thuật của đất trộn xi măng (soilcrete) phụ thuộc vào sự thay đổi cấu trúc vi mô của nó. Nghiên cứu này khảo sát sự biến đổi vi cấu trúc của soilcrete bằng kính hiển vi điện tử quét (SEM) để làm sáng tỏ sự thay đổi hệ số thấm (ks) theo thời gian. Hai mẫu soilcrete giống nhau được chế tạo từ đất cát san lấp tỉnh Đồng Tháp trộn với xi măng OPC hàm lượng 300 kg/m3 để thực hiện thí nghiệm thấm và SEM. Kết quả cho thấy ks của soilcrete giảm hơn 1.000 lần so với đất cát tự nhiên. ks của soilcrete giảm theo thời gian bảo dưỡng. Vi cấu trúc của mẫu soilcrete đặc chắc hơn so với mẫu đất chưa xử lý. Các sản phẩm CSH và ettringite được nhìn thấy rõ ràng trên các hình ảnh SEM, các sản phẩm này tăng dần lấp đầy lỗ rỗng trong mẫu soilcrete làm giảm hệ số thấm của soilcrete theo thời gian bảo dưỡng.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
30-07-2022
Chuyên mục
Bài báo khoa học