Xếp hạng rủi ro tai nạn lao động trong thi công phần thân nhà cao tầng

  • Nguyễn Ngọc Thoan Khoa Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
  • Lê Thị Phương Loan Khoa Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
  • Trần Quang Dũng Khoa Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
  • Nguyễn Anh Đức Khoa Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
  • Lê Thái Hòa Khoa Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
  • Doãn Hiệu Khoa Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
Từ khóa: đánh giá rủi ro, xếp hạng rủi ro, so sánh theo cặp, tai nạn trong xây dựng, an toàn trong xây dựng

Tóm tắt

Tóm tắt

Xếp hạng rủi ro (risk ranking) trong thi công xây dựng giúp cho các bên tham gia dự án có nhận thức tốt nhất về rủi ro, từ đó có kế hoạch phân bổ tài nguyên, cũng như quản lý rủi ro hiệu quả. Xếp hạng rủi ro là một trong những kết quả của đánh giá rủi ro. Hiện nay, tồn tại nhiều phương pháp để đánh giá rủi ro tai nạn trong an toàn thi công xây dựng. Trong bài báo này, phương pháp chấm điểm (risk scoring system) và so sánh cặp đã được áp dụng để đánh giá rủi ro trong giai đoạn thi công phần thân nhà cao tầng. Kết quả cho thấy, tại Việt Nam, các rủi ro lớn nhất khi thi công phần thân nhà cao tầng gồm có 1) sập đổ kết cấu, máy và thiết bị; 2) ngã cao; và 3) điện giật. Kết quả này có thể giúp các bên liên quan phân bổ tài nguyên hiệu quả hơn cho các phương án kiểm soát rủi ro trước và trong khi thi công công trình. Phương pháp đánh giá rủi ro được áp dụng có thể là cơ sở để xây dựng các công thức đánh giá rủi ro chính xác hơn cho các dạng công trình và giai đoạn thi công khác.

Từ khóa: đánh giá rủi ro; xếp hạng rủi ro; so sánh theo cặp; tai nạn trong xây dựng.

OCCUPATIONAL RISK RANKING IN THE CONSTRUCTION OF SUPERSTRUCTURE OF HIGHRISE BUILDINGS

Abstract

Risk ranking in construction provides stakeholders with insights about risks, leading to a better risk management. The risk ranking is one of the results of a risk assessment process. Currently, there are many methods to assess the risk of accidents in construction safety. In this paper, the risk scoring system and the pairwise comparison were selected as the methods for risk assessment in the construction of superstructure of highrise buildings. The findings include the ranking of most critical risks in highrise building construction in Vietnam: 1) collapse of structures, machines and equipment; 2) falls from height; and 3) electrocution. The results may help stakeholders distribute their resources more effectively in risk strategies before and during the construction of buildings. Furthermore, the risk assessment method used in this paper can be the basis to formulate more precise risk assessment for various building types and different construction phases.

Keywords: Risk assessment; risk ranking; pairwise comparison; construction accidents.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
11-09-2023
Chuyên mục
Bài báo khoa học