Đánh giá lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu xây lắp dựa trên kỹ thuật so sánh cặp đôi của phương pháp phân tích thứ bậc

  • Nguyễn Lương Hải Khoa Quản lý xây dựng, Trường Đại học Giao thông vận tải, Số 3 đường Cầu Giấy, quận Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam

Tóm tắt

Lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu xây lắp là một hoạt động quan trọng góp phần vào sự thành công của dự án xây dựng. Trên cơ sở phân tích tổng quan và hạn chế của các mô hình lựa chọn nhà thầu áp dụng tại Việt Nam hiện tại, bài báo đề xuất áp dụng mô hình đánh giá lựa chọn nhà thầu trên quan điểm đánh giá theo quá trình kết hợp áp dụng kỹ thuật so sánh cặp đôi trong phương pháp phân tích thứ bậc. Kết quả nghiên cứu mô tả rõ các bước tiến hành trong mô hình đề xuất trên cơ sở kết hợp xem xét toàn diện nhóm chỉ tiêu lịch sử và chỉ tiêu hiện tại của các nhà thầu, mô tả quy trình thực hiện kỹ thuật so sánh cặp đôi trong việc xác định tầm quan trọng của các chỉ tiêu đánh giá, và xây dựng công thức tính điểm các chỉ tiêu và xếp hạng các nhà thầu. Kết quả nghiên cứu đóng góp quan trọng cả về phương diện khoa học và thực tiễn trong hoạt động lựa chọn nhà thầu nói riêng và hiệu quả hoạt động quản lý dự án xây dựng nói chung.

Từ khóa: lựa chọn nhà thầu; quản lý dự án; so sánh cặp đôi; phân tích thứ bậc.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
30-11-2018
Chuyên mục
Bài báo khoa học