Đánh giá hiệu quả giảm sóng của kết cấu bến dạng phao nổi trụ neo

  • Nguyễn Thành Trung Khoa Công trình, Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3 phố Cầu Giấy, Đống Đa, Hà Nội

Tóm tắt

Bến dạng phao nổi trụ neo là một hệ phao nổi liên kết với hai trụ dạng bệ cọc và dịch chuyển lên xuống theo sự biến đổi của mực nước. Đây là dạng kết cấu bến mới vừa là điểm xuất nhập hàng hóa và hành khách vừa có chức năng như một đê nổi giảm sóng. Bài báo này trình bày nghiên cứu đánh giá hiệu quả giảm sóng của dạng kết cấu phao nổi trụ neo bằng phân tích mô hình số 3-D (Ansys Aqwa) và phương pháp lý thuyết lan truyền sóng của Maccagno 1954 và Weigel 1960. Kết quả nghiên cứu đã khẳng định được hiệu quả giảm sóng đáng kể của dạng kết cấu này. Kết quả so sánh giữa mô hình số và lý thuyết tính toán lan truyền sóng đã chỉ ra hệ số giảm sóng tính toán theo lý thuyết của Weigel 1960 có sự tương đồng với phương pháp mô hình số.

Từ khóa: kết cấu phao nổi trụ neo; giảm sóng; phần tử hữu hạn.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
30-11-2018
Chuyên mục
Bài báo khoa học