Đánh giá độ tin cậy của thiết bị giám sát chất lượng môi trường không khí trong công tác quan trắc môi trường không khí xung quanh

  • Bùi Thị Hiếu Khoa Kỹ thuật Môi trường, Trường Đại học Xây dựng, 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
  • Nguyễn Thành Trung Khoa Kỹ thuật Môi trường, Trường Đại học Xây dựng, 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam

Tóm tắt

Vấn đề ô nhiễm môi trường không khí ngày càng trở nên nghiêm trọng kéo theo yêu cầu chú trọng các chương trình quan trắc môi trường không khí. Do đó đề tài B2014-03-12 đã nghiên cứu và chế tạo thiết bị quan trắc môi trường không khí. Để đánh giá khả năng ứng dụng của thiết bị này, bài báo đánh giá độ chính xác của thiết bị đề tài bằng cách so sánh bộ số liệu các thông số về chất ô nhiễm môi trường không khí cung cấp bởi thiết bị đề tài và thiết bị kiểm chứng sử dụng các công cụ thông số thống kê và các bài kiểm định xác suất thống kê. Kết quả thu được chứng tỏ khả năng quan trắc các chất ô nhiễm bao gồm PM10, SO2, CO, NO2 của thiết bị giám sát chất lượng môi trường không khí này.

Từ khoá: ô nhiễm môi trường không khí; nồng độ các chất độc hại; thiết bị quan trắc môi trường không khí; thông số thống kê; kiểm định xác suất thống kê.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Tài liệu tham khảo

Trung, N. T., Tới, P. V., Lan, Đ. T. P. (2016). Kết quả bước đầu trong nghiên cứu, thiết kế thiết bị quan trắc không khí khu vực đô thị. Tạp chí Môi trường Đô thị Việt Nam, 6(107):31-35.

Trung, N. T. (2014). Nghiên cứu thiết kế, chế tạo hệ thống thiết bị giám sát chất lượng môi trường không khí ở khu vực dân cư đô thị, mã số B2014-03-12. Bộ Giáo dục & Đào tạo.

Hoàn, N. Q. (2017). Nghiên cứu ứng dụng thiết bị đo nhanh để quan trắc chất lượng không khí tại Hà Nội. Luận văn Thạc sĩ, Trường Đại học Xây dựng, Hà Nội.

Yan, X., Su, X. G. (2009). Linear regression analysis: Theory and computing. World Scientific.

Robert, T. M. (2002). Statistics for laboratory method comparison studies. BioPharm Statistics, 28-32. http://alfresco.ubm-us.net/alfresco_images/pharma/2014/08/22/fc6cdb11-0339-480a-bb9d-48c5782bce9d/article-7276.pdf

Robert, F. M. (2000). General deming regression for estimating systematic bias and its confidence interval in method-comparison studies. Clinical Chemistry, 46:100-104. http://clinchem.aaccjnls.org/content/46/1/100.long

Leng, L., Zhang, T., Kleinman, L., Zhu, W. (2007). Ordinary least square regression, orthogonal regression, geometric mean regression and their applications in aerosol science. Journal of Physics, 78:1-5. http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/78/1/012084

NCME.org (2014). Correlation coefficient. National Council on Measurement in Education.

Lin, L. K. (1989). A concordance correlation coefficient to evaluate reproducibility. Biometrics, 45:255-268. https://www.jstor.org/stable/2532051?seq=1#page_scan_tab_contents

ASTM D5157-97 (2014). Standard guide for statistical evaluation of indoor air quality models. ASTM International, West Conshohocken, PA.

John, A. R. (2006). Mathematical statistics and data analysis. Duxbury Advanced.

Xuất bản
31-05-2018
Chuyên mục
Bài báo khoa học