Nghiên cứu khả năng kết hợp thiết bị hấp thụ khí độc hại, thiết bị lọc bụi ướt để xử lý khí thải

  • Bùi Sỹ Lý Khoa Kỹ thuật Môi trường, Trường Đại học Xây dựng, 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
  • Nguyễn Văn Hùng Khoa Kỹ thuật Môi trường, Trường Đại học Xây dựng, 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam

Tóm tắt

Bài báo trình bày kết quả chứng minh lý thuyết và thực tiễn ứng dụng khả năng lọc bụi của thiết bị hấp thụ khí độc hại bằng tháp rỗng, tháp có vật đệm scrubber cũng như khả năng hấp thụ khí độc hại của thiết bị lọc bụi tháp rỗng phun ngược chiều, thiết bị lọc bụi bằng vật liệu hạt. Khi kết hợp các thiết bị trên để xử lý khí, bụi trong khói thải có thể giảm được số thiết bị xử lý dẫn đến giảm chi phí đầu tư, chi phí vận hành, phù hợp với điều kiện kinh tế Việt Nam.

Từ khoá: thiết bị lọc bụi; thiết bị hấp thụ khí; bụi; khí độc.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Tài liệu tham khảo

Hiền, H. T., Lý, B. S. (2007). Bảo vệ môi trường không khí. Nhà xuất bản Xây dựng, Hà Nội.

Lý, B. S. (2015). Xác định hiện trạng ô nhiễm môi trường không khí, đề xuất một số giải pháp giảm thiểu ô nhiễm không khí khu công nghiệp cũ của Hà Nội. Luận án Tiến sĩ, Trường Đại học Xây dựng, Hà Nội.

Lý, B. S. (2005). Nghiên cứu công nghệ xử lý bụi và khí độc hại nhằm giảm thiểu ô nhiễm không khí phù hợp với điều kiện Việt Nam. Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ mã số B2005-34-70, Hà Nội.

Lý, B. S., Hiền, H. T. (2014). Nghiên cứu xây dựng nội dung tài liệu môn học xử lý bụi bằng phương pháp ướt. Đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường trọng điểm, mã số: 102-2013/KHXD-TĐ, Hà Nội.

QCVN 07:2009/BTNMT (2009). Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng chất thải nguy hại. Hà Nội.

QCVN 30:2012/BTNMT (2012). Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lò đốt chất thải công nghiệp. Hà Nội.

QCVN 02:2008/BTNMT (2008). Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải lò đốt chất thải rắn y tế. Hà Nội.

QCVN 05:2009/BTNMT (2009). Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh. Hà Nội.

Xuất bản
31-05-2018
Chuyên mục
Bài báo khoa học