Đánh giá các yếu tố hình học liên quan đến an toàn giao thông của đường ngang tại các nút giao cùng mức giữa đường bộ và đường sắt trên địa bàn huyện Phú Xuyên - Hà Nội

  • Đỗ Duy Đỉnh Khoa Xây dựng Cầu đường, Trường Đại học Xây dựng, 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
  • Trần Quốc Toản Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện Phú Xuyên, Thị trấn Phú Xuyên, huyện Phú Xuyên, Hà Nội, Việt Nam

Tóm tắt

Bài báo này nhằm đánh giá sự phù hợp của các yếu tố hình học của các đường ngang trên địa bàn huyện Phú Xuyên so với các quy định hiện hành của Việt Nam, Mỹ và Canada. Kết quả nghiên cứu cho thấy, các yếu tố: bình đồ, mặt cắt dọc, mặt cắt ngang, tầm nhìn tại nhiều vị trí khảo sát không đáp ứng được theo các quy định của Việt Nam và nước ngoài. Đặc biệt, độ dốc dọc của toàn bộ 17 đường ngang và tầm nhìn của toàn bộ 8 đường ngang biển báo, không có gác chắn trong nghiên cứu này đều không đạt yêu cầu theo các quy định trong và ngoài nước. Nhằm nâng cao an toàn giao thông, bài báo đã kiến nghị một số giải pháp giúp khắc phục sự hạn chế của các yếu tố hình học của các đường ngang hiện nay. Ngoài ra, nghiên cứu này cũng đưa ra một số kiến nghị đối với các quy định của Việt Nam về thiết kế các yếu tố hình học của đường ngang nhằm đáp ứng các điều kiện an toàn giao thông và phù hợp hơn với thực tế.

Từ khoá: nút giao cùng mức giữa đường ô tô và đường sắt; thiết kế hình học; an toàn giao thông.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Tài liệu tham khảo

Bộ Giao thông Vận tải (2015). Thông tư 62/2015/TT-BGTVT ngày 4/11/2015 quy định về đường ngang.

Hòa, L. (2017). An toàn giao thông đường sắt: Còn nhiều bất cập. http://www.baokiemtoannhanuoc.vn/ban-doc-quan-tam/an-toan-giao-thong-duong-sat-con-nhieu-bat-cap-137664

Chính Phủ (2017). Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2017; phương hướng, nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2018, số 474/BC-CP.

TCVN 4054 (2005). Đường ô tô - Yêu cầu thiết kế.

Transport Canada (2014). Grade crossings standards, July 2014.

U.S. Department of Transportation (2007). Railroad highway grade crossing handbook.

AASHTO (2011). A policy on geometric design of highways and streets. 6th edition, Association of State Highway and Transportation Officials, Washington, DC.

Đỉnh, Đ. D. (2018). Nghiên cứu so sánh quy định về tầm nhìn yêu cầu tại các nút giao cùng mức giữa đường ô tô và đường sắt của Việt Nam với quy định của một số nước trên thế giới. Tạp chí Giao thông Vận tải, (4/2018):108-112.

QCVN41 (2016). Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ.

Xuất bản
31-05-2018
Chuyên mục
Bài báo khoa học