Khảo sát và đánh giá độ võng dài hạn của dầm bê tông cốt thép tính toán theo tiêu chuẩn Nga SP 63.13330.2012 và TCVN 5574:2012

  • Đinh Văn Tùng Khoa Xây dựng dân dụng và công nghiệp, Trường Đại học Xây dựng, 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam

Tóm tắt

Bài báo trình bày phương pháp tính toán độ võng của dầm bê tông cốt thép có kể đến hiện tượng từ biến của bê tông theo tiêu chuẩn Nga SP 63.13330.2012. Tiêu chuẩn này là cơ sở để soạn thảo tiêu chuẩn mới thay thế tiêu chuẩn hiện hành của Việt Nam TCVN 5574:2012 về thiết kế kết cấu bê tông và bê tông cốt thép (BTCT). Trong bài báo này, tác giả cũng đưa ra những so sánh, đánh giá phương pháp tính toán độ võng theo tiêu chuẩn SP 63.13330.2012 so với TCVN 5574:2012, từ đó, đưa ra những kiến nghị trong việc biên soạn TCVN mới và áp dụng tiêu chuẩn SP 63.13330.2012 trong tính toán độ võng dài hạn của dầm bê tông cốt thép ở Việt Nam hiện nay được đưa ra trong phần cuối của bài báo này.

Từ khóa: bê tông cốt thép; co ngót; độ võng dài hạn; từ biến; SP 63.13330.2012.

Lịch sử bài viết: Nhận ngày 8/1/2018, Sửa xong 16/4/2018; Chấp nhận đăng 30/5/2018

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Tài liệu tham khảo

TCVN 5574:2012. Tiêu chuẩn thiết kế kết cấu bê tông và bê tông cốt thép. NXB Xây Dựng, Hà Nội.

ACI 318-14 (2014). Building code requirements for structural concrete and commentary & PCA notes on 318-14. Reported by ACI Committee 318.

Eurocode 2 (2006). Design of concrete structures - Part 1-1: General rules and rules for buildings. European Committee for Standardization, Brussels.

AS 3600 (2009). Australian standard - concrete structures, committee BD-002. The Council of Standards Australia.

SP 63.13330.2012 (2012). Concrete and reinforced concrete structures. Moscow, Russian Federation.

Tùng, P. T., Đạo, P. Q., Tùng, Đ. V., Quang, N. V. (2018). Nghiên cứu sự hình thành và mở rộng khe nứt thẳng góc trong dầm bê tông cốt thép khi chịu tác dụng của tải trọng. Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng, Đại học Xây dựng, 12 (2):3-10. http://stce.nuce.edu.vn/index.php/journal/article/view/975/129

Minh, P. Q., Phong, N. T., Cống, N. Đ. (2011). Kết cấu bê tông cốt thép (phần cấu kiện cơ bản). Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật.

Phong, N. T. (2010). Bài giảng về lý thuyết đàn hồi nhớt và từ biến của bê tông. Trường Đại học Xây dựng, Hà Nội.

Xuất bản
31-05-2018
Chuyên mục
Bài báo khoa học