Ổn định tổng thể của dầm thép với dạng tiết diện chữ I hai bụng tổ hợp hàn có hai trục đối xứng

  • Vy Sơn Tùng Khoa Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp, Trường Đại học Xây dựng, 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
  • Bùi Hùng Cường Khoa Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp, Trường Đại học Xây dựng, 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam

Tóm tắt

Hiện nay, TCVN 5575-2012 đang còn hạn chế về tính toán ổn định tổng thể của dầm thép có tiết diện chữ I hai bản bụng. Bài báo này trình bày cách kiểm tra điều kiện ổn định tổng thể của dầm thép theo EC3 đối với dạng tiết diện này; đồng thời đề xuất các công thức để tính mômen quán tính quạt, mômen quán tính chống xoắn của tiết diện. Một ví dụ tính toán đã được trình bày.

Từ khoá: ổn định tổng thể; dầm thép; tiết diện I hai bản bụng; mômen quán tính quạt; mômen quán tính chống xoắn.

Lịch sử bài viết: Nhận ngày 15/12/2017, Sửa xong 10/05/2018, Chấp nhận đăng 30/5/2018.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Tài liệu tham khảo

TCVN 5575 (2012). Kết cấu thép - tiêu chuẩn thiết kế. Hà Nội.

EN1993-1-1 (2005). Eurocode 3 design of steel structures. General rules and rules for buildings.

Tuyền, N. M., Cường, B. H. (2015). Tính toán đặc trưng hình học của thanh thành mỏng tiết diện kín chịu xoắn. Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng, Trường Đại học Xây dựng, (25):43-51.

Vlasov, V. Z. (1961). Thin-walled elastic beams. Israel Program for Scientific Translation, Jerusalem. Karman, Th. V., Christensen, N. B. (1944). Method of analysis for torsion with variable twist. Journal of the Aeronautical Sciences, (2):110-124.

Murray, N. W. (1984). Introduction to the theory of thin-walled structures. Clarendon Press.

Tùng, V. S, Cường, B. H. (2017). Hiệu quả của dầm thép tổ hợp hàn tiết diện chữ I cánh rỗng. Tạp chí Khoa học Kiến trúc và Xây dựng, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, (27):54-56.

Venant, St. (1856). Memoire sur la flexion des prismes. Journal de Mathématique Pures et Appliquées, (1):89-89.

Dlubal, Shape-thin (trial version). https://www.dlubal.com/en/products/cross-section-properties-software/shape-thin.

Loorits, K., Talvik, I. (2006). Comparative study of the buckling of steel beams in Eurocode 3 and the Russian code. Journal of Constructional Steel Research, (62): 1290-1294.

SNiP II-23-81* (1990). Building codes. Design of steel structures. Moscow.

Trahair, N. S., Bradford, M. A., Nethercot, D. A., Gardner, L. (2008). The behaviour and design of steel structures to EC3. Taylor & Francis, London.

Xuất bản
31-05-2018
Chuyên mục
Bài báo khoa học