Dự báo sức kháng uốn của dầm bê tông chất lượng siêu cao (UHPC)

  • Cù Việt Hưng Khoa Xây dựng Cầu đường, Trường Đại học Xây dựng, 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
  • Nguyễn Đức Phúc Khoa Xây dựng Cầu đường, Trường Đại học Xây dựng, 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
  • Nguyễn Công Thắng Khoa Vật liệu Xây dựng, Trường Đại học Xây dựng, 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
  • Nguyễn Ngọc Tuyển Khoa Xây dựng Cầu đường, Trường Đại học Xây dựng, 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
  • Phạm Duy Hoà Khoa Xây dựng Cầu đường, Trường Đại học Xây dựng, 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam

Tóm tắt

Xác định khả năng kháng uốn của các kết cấu bê tông cốt thép (BTCT) là một trong những nội dung quan trọng trong công tác thiết kế. Công thức tính sức kháng uốn của kết cấu BTCT đã được quy định rõ trong các quy trình, tiêu chuẩn thiết kế của mỗi nước. Tuy nhiên, đối với kết cấu bê tông chất lượng siêu cao (Ultra High Performance Concrete - UHPC), trên thế giới mới chỉ có một số hướng dẫn đề cập đến việc xác định sức kháng uốn bởi loại vật liệu này có ứng xử khác với bê tông thường. Thêm nữa, việc tổng hợp và phân tích các hướng dẫn này cho việc tính toán khả năng kháng uốn của kết cấu UHPC còn hạn chế và gây nhiều khó khăn cho các kỹ sư khi thiết kế các công trình sử dụng UHPC. Do đó, đầu tiên bài báo này sẽ tổng hợp các hướng dẫn về thiết kế sức kháng uốn của kết cấu UHPC. Tiếp theo đó thí nghiệm uốn phá hoại các mẫu dầm với hàm lượng cốt sợi thay đổi được thực hiện để so sánh kết quả với các lý thuyết dự báo trong các hướng dẫn.

Từ khoá: sức kháng uốnsức kháng uốn; bê tông chất lượng siêu cao; ứng xử uốn.

Lịch sử bài viết:  Nhận ngày 12/1/2018, Sửa xong 9/5/2018, Chấp nhận đăng 30/5/2018.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Tài liệu tham khảo

Graybeal, B. A. (2006). Material property characterization of ultra-high performance concrete. Federal Highway Administration, No. FHWA-HRT-06-103.

Bierwagen, D., Abu-Hawash, A. (2005). Ultra high performance concrete highway bridge. In Proc. of the 2005 Mid-Continent Transportation Research Symposium, Ames, Iowa.

Ozyildirim, C. (2011). Evaluation of ultra-high-performance fiber-reinforced concrete. Federal Highway Administration, No. FHWA/VCTIR 12-R1.

DURA (2011). Single Span 100m long by 5.0m wide (MTB-R1) UHPC box bridge system. http://dura.com.my/completed-projects/2015-projects/123-three-by-70m-span-dura-bridge-new-record-breaking-to-push-uhpdc-technology-to-the-max

Thắng, N. C., Tuấn, N. V., Hanh, P. H., Lâm, N. T. (2012). Nghiên cứu chế tạo bê tông chất lượng siêu cao sử dụng vật liệu sẵn có ở Việt Nam. Tạp chí Xây dựng, Bộ Xây dựng, 12:71-74.

Thắng, N. C., Thắng, N. T., Hanh, P. H., Tuấn, N. V., Thành, L. T., Lâm, N. T. (2013). Nghiên cứu chế tạo bê tông chất lượng siêu cao sử dụng Silica fume và xỉ lò cao nghiện mịn ở Việt Nam. Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng, Trường Đại học Xây dựng, 7(1):76-83.

Ân, V. V. T., Long, H. V., Tuân, N. K. (2016). Chế tạo bê tông chất lượng siêu cao sử dụng hỗn hợp phụ gia tro trấu-xỉ lò cao. Tạp chí Xây dựng, Bộ Xây dựng, 4:118-122.

Hữu, P. D., Sang, N. T., Anh, P. D., Kha, N. L. (2011). Nghiên cứu vật liệu chế tạo bê tông cường độ siêu cao (UHPC). Tạp chí Giao thông Vận Tải, Bộ Giao thông Vận tải, 7:15-18.

Việt, T. B., Long, L. M., Hoa, N. T. (2016). Research design UHPC bridge with HL93 load at the Vietnam township. In The 7th International Conference of Asian Concrete Federation “Suistainable concrete for now and the future”, Hanoi, Vietnam.

Việt, T. B., Long, L. M., Hoa, N. T. (2016). Studying on the construction of 18m-span UHPC bridge for two-wheel transportation means in Hau Giang, Vietnam. In The 7th International Conference of Asian Concrete Federation “Suistainable concrete for now and the future”, Hanoi, Vietnam.

AASHTO LRFD (2010). Bridge design specifications. American Association of State Highway and Transportation Officials, Washington, DC.

AFGC/SETRA (2002). Ultra high performance fiber-reinforced concrete-interim recommendations. Report, Association Française de Génie Civil, Paris, France.

JSCE (2010). Recommendations for design and construction of ultra high strength fiber reinforced concrete structures. Japanese Society of Civil Engineers (Draft Version).

Graybeal, B. A. (2006). Structural behavior of ultra-high performance concrete prestressed I-girders. Federal Highway Administration, Office of Research, Development and Technology, Turner-Fairbank Highway Research Center.

Almansour, H., Lounis, Z. (2010). Design of prestressed UHPFRC girder bridges according to Canadian highway bridge design code. Designing and Building with UHPFRC. https://doi.org/10.1002/9781118557839.ch20

Yoo, D. Y., Yoon, Y. S. (2016). A review on structural behavior, design, and application of ultra-high-performance fiber-reinforced concrete. International Journal of Concrete Structures and Materials, 10(2):125-142. https://doi.org/10.1007/s40069-016-0143-x

Whitney, C. S. (1948). Application of plastic theory to the design of modern reinforced concrete structures. Journal of the Boston Society of Civil Engineers, 35(1):30-53.

Canadian Standards Association (2006). Canadian highway bridge design code.

Tanaka, Y., Musya, H., Ootake, A., Shimoyama, Y., Kaneko, O. (2002). Design and construction of Sakata-Mirai footbridge using reactive powder concrete. In Proc. of the 1st fib Congress, Osaka, Japan, 417-424.

Mazzoni, S., McKenna, F., Scott, M. H., Fenves, G. L. The open system for earthquake engineering simulation (OpenSEES) user command-language manual.

Đạt, T. T., Phúc, N. D., Bình, T. A. (2016). Ứng dụng phần mềm mã nguồn mở Opensees trong lập trình mô phỏng cầu chịu động đất. Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng, Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng, 4:12-20.

Graybeal, B. A. (2008). Flexural behavior of an ultrahigh-performance concrete I-girder. Journal of Bridge Engineering, 31(6):602-610. https://doi.org/10.1061/(ASCE)1084-0702(2008)13:6(602)

Yoo, D., Banthia, N., Yoon, Y. S. (2016). Flexural behavior of ultra-high-performance fiber-reinforced concrete beams reinforced with GFRP and steel rebars. Engineering Structures, 111:246-262. https://doi.org/10.1016/j.engstruct.2015.12.003

Xuất bản
31-05-2018
Chuyên mục
Bài báo khoa học

Most read articles by the same author(s)