Hiệu chỉnh bài toán đặt không chỉnh phi tuyến với toán tử D-accretive

  • Nguyễn Hoàng Anh

Tóm tắt

Không có

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
27-04-2018
Chuyên mục
Bài báo khoa học