Đánh giá mức mờ của đầu vào trong phân tích mờ kết cấu

  • Nguyễn Thắng Lợi
  • Lê Vân Trình
  • Nguyễn Bá Toại

Tóm tắt

Các tác giả đã tiến hành nghiên cứu thí nghiệm hấp phụ động lực của hơi toluen trên than hoạt tính sọ dừa Trà Bắc (TBD) với chiều dày cột là 6, 8, 10 và 12 cm, vận tốc 0,4 m/s và nồng độ toluen ở đầu vào bằng 1035 mg/m3 trong điều kiện độ ẩm của dòng khí thay đổi từ 0% đến 90%. Từ số liệu thực nghiệm đường cong thoát, các tác giả đã xác định được dung lượng hấp phụ và hệ số tốc độ hấp phụ của than TBD đối với toluen ở độ ẩm khác nhau. Sử dụng mô hình Chou và cộng sự, xây dựng được phương trình thực nghiệm về ảnh hưởng của độ ẩm của khí thải tới dung lượng hấp phụ.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
27-04-2018
Chuyên mục
Bài báo khoa học