Nghiên cứu biện pháp làm mát gia ẩm đoạn nhiệt khắc phục “hiện tượng gió lào” trong xưởng sản xuất

  • Tăng Văn Đoàn
  • Phạm Văn Lương

Tóm tắt

Bài báo nghiên cứu biện pháp khắc phục hiện tượng môi trường không khí quá nóng và quá khô trong xưởng sản xuất nhằm cải thiện môi trường lao động, đảm bảo sức khỏe cho công nhân, góp phần nâng cao năng xuất lao động và chất lượng sản phẩm.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
27-04-2018
Chuyên mục
Bài báo khoa học